Noordelijk Platform Zorgtechnologie

Kennisnetwerk Technologie voor Zorg en Welzijn Noord Nederland

Wat is het NPZ

Het Noordelijk Platform Zorgtechnologie (NPZ), is een verzamelplaats waar netwerken van organisaties en instellingen uit de drie noordelijke provincies samen komen om onderling kennis, ervaringen, inzichten, verwonderingen en verhalen uit te wisselen om elkaar te verrijken en te versterken met betrekking tot het inzetten van zorg- en welzijnstechnologie in brede zin.

De deelnemende netwerken zien dat regio en netwerk overschrijdende uitwisseling minder vanzelfsprekend is. Doel van het platform is dan ook om juist regio- en netwerk overstijgend uitwisseling te bevorderen door middel van verschillende activiteiten, zoals bijvoorbeeld de expertmeeting, bijeenkomsten, best-practices, onderlinge afstemming e.d.

Uitgangspunt van dit platform is een bottom-up benadering. Netwerken, instellingen en organisatie geven aan welke thema’s, activiteiten, informatie e.d. relevant zijn en vanuit een gezamenlijke draagvlak en inspanning wordt door deelnemende partijen van het NPZ naar een invulling gezocht.

De NPZ verzamelplaats is ontstaan vanuit TZA Drenthe & Groningen, ZorgpleinNoord, ZIF, Centrum of Expertise (Hanze), FAITH (NHL Stenden), Anders Werken in de Zorg en Health Hub Roden.

Waarom

Door de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt (vergrijzing, ontgroening, uitstroom naar andere sectoren), de toename van de zorgvraag (toename dementie, chronisch zieken) en inhoudelijke ontwikkelingen in de gezondheidszorg: eigen regie, autonomie, positieve gezondheid en preventie (zie ook de regiobeelden van de drie Noordelijke provincies) is de wens en de noodzaak voor de inzet van zorgtechnologie alleen maar groter aan het worden. De ontwikkelingen rondom de inzet van technologie zijn door COVID-19 weliswaar in een stroomversnelling gekomen, de knelpunten zijn wellicht daardoor ook meer naar voren gekomen. Digitale vaardigheden, kennis over welke zorgtechnologie er is, hoe en wanneer in te zetten, implementatie zijn thema’s die op de agenda staan.

Missie Het bundelen van kennis over (bewezen) zorgtechnologie, implementatie en (sociale) innovatie in Noord Nederland. Met de kennisbundeling willen we voor het betrokken zorg-, welzijn- en sociaal domein inzichtelijk maken hoe de verzamelde kennis aan het verbeteren van de zorg en verkleinen van de arbeidsmarktproblematiek kan bijdragen.

Visie Door het bundelen van elkaars kennis en expertise zal er minder versnippering van kennisaanbod zijn in Noord Nederland en zullen verwachtingen van zorgtechnologie en sociale innovatie sneller gerealiseerd worden.

Doelgroep

De doelgroep van het kennisnetwerk zijn de medewerkers in zorg en welzijnsorganisaties waarvan (een deel) van hun werk bestaat uit het maken van beleid, organiseren van projecten of

implementeren van zorgtechnologie en implementaties. Je kunt dan denken aan bijvoorbeeld: beleidsmedewerkers, projectleiders, veranderkundigen, etc.

Ontstaan

Het kennisnetwerk is een samenwerkingsverband tussen ZorgpleinNoord, Hanzehogeschool (lectoraat Digital Health en Centre of Expertise Healthy Ageing), NHL Stenden (lectoraat Digitale Innovatie in Zorg en Welzijn, Noorderpoort (project ZorgThuis) en Drenthe College (practoraat Zorg en Sensortechnologie) aangevuld met partners uit onderwijs, het zorg- en welzijnswerkveld, overheid en bedrijfsleven.

In 2017 is het project ZorgThuis gestart. Samen met ZorgpleinNoord werd geconstateerd dat er geen netwerk is van veelal solistisch opererende innovatoren bij zorgorganisaties. Op 5 mei 2018 zijn Zorgplein Noord, Noorderpoort en Health Hub Roden gestart met de eerste Expertmeeting. In deze eerste bijeenkomst hebben we met de deelnemers de puzzels opgehaald rondom de inzet en implementatie van zorgtechnologie. Het netwerk is vrij snel uitgebreid met Drenthe College en de Health Hub heeft een andere rol gekregen. Nu bijna drie jaar later is het opgebouwde netwerk niet meer weg te denken. Met elkaar hebben we een netwerk gecreëerd waar behoefte aan is en waar door de deelnemers invulling aan wordt gegeven. Wij faciliteren, organiseren en stimuleren.

De verbinding met Hanzehogeschool en NHL Stenden als kennisinstituten is in de loop van de jaren ontstaan en hechter geworden. De verbinding tussen MBO en HBO is logisch; het opleiden van huidige professionals geldt voor MBO en HBO niveau. De inbreng van kennis vanuit HBO is ook voor de expertmeetings en het netwerk waardevol gebleken.

Van daaruit is het streven ontstaan om te komen tot een Noord Nederlands kennisnetwerk

Innovatiekader

· We nemen de eindgebruiker als uitgangspunt. De eindgebruiker kan zijn de client, mantelzorger of inwoner, maar ook de professional of de student
· We gaan uit van bewezen technologieën. Aspecten die belangrijk zijn in de innovatie en implementatie zijn o.a. gebruiksvriendelijkheid, toepasbaarheid, aansluiten bij de vraag en/of behoefte, opschaalbaarheid.
· Er is een infrastructuur voor kleinere projecten met nieuwe innovatie
· Inzetten van studenten bij (kleine) onderzoeksopdrachten